Baş səhifə    » Mücirəddin Beyləqani    »   

Mücirəddin Beyləqani

  

Mücirəddin Beyləqani (?-1190) - şair

Şairin həyatı haqqında məlumat azdır. Məlumdur ki, Xaqaninin şagirdi olmuş, sənətdə ustadının izi ilə getməyə çalışmışdır.
Mücirin əsərlərin lirik şerlər divanında toplanmış qəsidə, qəzəl və rübailərdən ibarətdir. Şerləri indiyə qədər çap olunmamışdır. Şairin Britaniya müzeyində saxlanılan “Divan”ında beş min beytə yaxın şeri vardır. Bu, onun əsərlərinin hamısı deyildir.Oxunub: 619819