Baş səhifə    » MƏNBƏ    » İstifadə etdiyimiz mənbələr   

İstifadə etdiyimiz mənbələr

  

1. http://www.preslib.az                                                 
2. http://www.heydar-aliyev-foundation.org
3. http:// www.heydaraliyev.preslib.az/
4. http:// www.foreignpol.preslib.az/
5. http:// www.khojaly.preslib.az/
6. http:// www.e-qanun.az/
7. http:// www.azerbaycanli.org
8. http://www.cabmin.gov.az/
9. http:// www.mia.gov.az/
10. http:// www.mns.gov.az/
11. http://www.justice.gov.az/
12. http://www.maliyye.gov.az/
13. http://www.taxes.gov.az/
14. http://www.economy.gov.az/
15. http://www.mie.gov.az/
16. http://www.agro.gov.az/
17. http://www.eco.gov.az/
18. http://www.mct.gov.az/
19. http://www.edu.gov.az/
20. http://www.sehiyye.gov.az/
21. http://www.mincom.gov.az/
22. http://www.mys.gov.az/
23. http:// www.mot.gov.az/
24. http://www.fhn.gov.az/
25. http://www.scs.gov.az/
26. http://www.arxkom.gov.az/
27. http://www.refugees-idps-committee.gov.az/
28. http://www.dgk.gov.az/az/
29. http://www.dtxk.gov.az/
30. http://www.azstat.org/
31. http:// www.az.wikipedia.org/
32. http://www.anl.az/
33. http://www.tourism.az/
34. http://www.odlaryurdu.az/
35. http://www.kayzen.az
36. http://www.ayb.az/
37. http://www.lit.az/
38. http:// www.kultaz.com
39. http://www.musigi-dunya.az
40. http://www.noc-aze.org
41. http://www.affa.az
42. http://www.profisport.az
43. http://www.azebudo.com
44. http://www.agf.az
45. http://www.sambo.az
46. http://www.neftchi.az
47. http://www.azerifootball.com
48. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. I cild. / baş red. Y. Mahmudov.- Bakı: “Lider nəşriyyat”, 2004.-440 s.
49. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. II cild. / baş red. Y. Mahmudov.-  Bakı: “Lider nəşriyyat”, 2005.-472 s
50. Azərbaycan Respublikası: 1991-2001 / F. Abdullazadə [və b.]; red. R. Ə. Mehdiyev. - Bakı : XXI- Yeni Nəşrlər Evi, 2001. - 280 s.
51. Azərbaycan dilinin qrammatik quruluşu məsələləri. Bakı : ADU , 1982. 117 s.
52. Azərbaycan xalq mahnıları I cild.  B.: Öndər, 2005.- 168 s. 
53. Azərbaycan xalq mahnıları II cild.  B.: Öndər, 2005.- 128 s. 
54. Azərbaycan incəsənəti. Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, "Bizim Nəsil Gənclərin Regional inkişaf Assosiasiyası İctimai Birliyi" I cild.- B.: [Letterpress nəş-t evi ], 2010.- 81 s.
55. Azərbaycanın əhalisi.  Bakı , 2005. - 560 səh.
 56. Azərbaycan qadınları: ensiklopedik toplu. B.: Мир Женщины, 2003.-  196 s. 
57. Azərbaycan tarixi: 7 cilddə. I cild: ən qədimdən bizim eranın III əsri / məsul red. İ. Əliyev. - Bakı : Elm, 2007. - 520 s.
58. Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.  II cild: III-XIII əsrin I rübü / məsul red. N. Vəlixanlı. - Bakı : Elm, 2007. - 608 s.
59. Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.  III cild: XIII-XVIII əsrlər / məsul red. O. Əfəndiyev. - Bakı : Elm, 2007. - 592 s.
60. Azərbaycan tarixi: 7 cilddə. IV cild: XIX əsr / məsul red. M. İsmayılov. - Bakı : Elm, 2007. - 504 s.
61. Azərbaycan tarixi: 7 cilddə. V cild: 1900-1920-ci illər / məsul red.: M. İsmayılov, N. Maksveli. - Bakı : Elm, 2008. - 696 s.
62. Azərbaycan tarixi: 7 cilddə. VI cild: aprel 1920 - iyun 1941 / məsul red. C. Quliyev. - Bakı : Elm, 2008. - 568 s.
63. Azərbaycan tarixi: 7 cilddə. VII cild: 1941-2002-ci illər / məsul red. T. Qaffarov. - Bakı : Elm, 2008. - 608 s.
64. Azərbaycan tarixi. B.: Çıraq, 2007. 719 s.
65. Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar.  B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 321 s.
66. Azərbaycan mətbuatı tarixi: dərslik /tərt.-red. A. Şahverdiyev.- Bakı: Təhsil EİM, 2006.- 252 s.
67. Azərbaycan Milli Enisklopediyası:” Azərbaycan”. Bakı : Azərbaycan Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi, 2007.
68. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. I cild. Bakı, 1976.
69. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. II cild. Bakı, 1978.
70. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. III cild. Bakı, 1979.
71. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. IV cild. Bakı, 1980.
72. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. V cild. Bakı, 1981.
73. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. VI cild. Bakı, 1982.
74. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. VII cild. Bakı, 1983.
75. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. VIII cild. Bakı, 1984.
76. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. IX cild. Bakı, 1986.
77. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. X cild. Bakı, 1987. 
78. Azərbaycan kulinariyası ensiklopediyası. Bakı, "Şərq-Qərb" Nəşriyyat evi, 2007, 168 səh.
79. Azərbaycan xalçaları. B: 2010. – 20 səh.
80. Aydın Mirzəzadə. Azərbaycan, zaman, inkişaf. Bakı, “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2008- 608 səh. 
81. Abdulla Bəhlul. Azerbaycan mərasim folkloru.  “Qismət” nəşriyyatı, 2005, 208 səh. 
82. Allahverdiyev Səttar. Azərbaycan tarixinin xronologiyası. B.: 2009.-128 səh.
83. Aşurbəyli Sara. Bakı şəhərinin tarixi. B.: “Avrasiya”, 2006, 416 səh.
84. Bədən tərbiyəsi və idman. B.: “TQDK-"Abituriyent"”, 2011.-110 səh.
85. Cəfərov Nizami. Azərbaycanşünaslığın əsasları B.: Pedaqogika, 2005.- 256 s.
86. Cəfərova Vəsxanım. Bazar iqtisadiyyatına keçid: ziddiyyətlər və onların həlli yolları.  B.: Azərbaycan, 1996.-198 s.
87. Dadaşov İdris. Elmi-texniki tərəqqinin istiqamətləri və onların səmərəliliyi. B.: 1992.- 104 s.
88. Eyvazlı Ələddin. Naxçıvan qədim türk torpağıdır. Bakı: Elm, 2006.- 154 s.
89. Elsevər Kərimov, Bəşir Osmanov. İqtisadi nəzəriyyə. “Adiloğlu”nəşriyyatı, 2004, 230 səh.
90. Əfəndiyev Rasim. Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri: geyimlər Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1960. - 22 s.
91. Əhmədov Səbuhi. Azərbaycan tarixindən yüz şəxsiyyət. Bakı: Ayna Mətbu Evi, 2006. - 268 s.
92. Əhmədov Bədirxan. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. B.: 2010.-436 səh.
93. Əzizov Türyan. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində : ümumi tarixi icmal. Bakı : Zaman, 1997. - 255 s.
94. Əlibəyzadə Elməddin. Azərbaycanşünaslığa giriş. B.: “Ozan”, 2010.-856 səh.
95. Əliyev  Heydər. Müstəqillik yolu: seçilmiş fikirlər. B.: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1997.- 136 s. 
96. Əliyev İqrar. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri Bakı: Nurlan, 2008.- 56 s.
97. Əliyev Elçin. Müasir Azərbaycan Memarları . 2010.- 527 səh.
98. Əliyev Zaur. Türkdilli xalqların diasporları. B.: “Adiloğlu”, 2009.-296 səh.
99. Ənvəroğlu Himalay. Azərbaycan dramaturgiyası: tarixilik və müasirlik [Mətn].- B.: Nurlan, 2008.- 248 s.   
100. Ənvəroğlu Himalay. Azərbaycan romanının inkişaf problemləri [Mətn].- B.: Nurlan, 2008.- 336 s.   
101. Ənvəroğlu Himalay. Azərbaycan şeirinin poetikası [Mətn].- B.: Nurlan, 2008.- 388 s.
102. Əsgərli Füzuli. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının mərhələli inkişafı. B.: [ADPU], 2009.- 435 s.
103. Əsgərov Aydın. Azərbaycan florasının konspekti.  B.: “Elm”, 2011.-204 səh.
104. Hacıbəyli Üzeyir. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. B.: “Çap evi”, 2010.-176 səh.
105. Hüseynov Aydın. Müstəqil Azərbaycan - 20: iqtisadi inkişaf yolu . Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2011.- 328 s.
106. Hüseynov  İlqar. Azərbaycan milli adət və ənənələrinin bədii-estetik mahiyyəti. Bakı: Mars-Print, 2002.- 305 s.
107. Hüseynov  İlqar. Turizmin əsasları. Bakı: Mars-Print NPF, 2007.- 442 s
108. Hüseynova  İradə. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu. B.: Təhsil, 2004.- 472 s.
109. Həmidov Habil. Azərbaycan və İpək yolu. B.: “Təknur”, 2009.-160 səh.
110. Xəlilov Buludxan. Türkologiyaya giriş. Bakı, “Nurlan”, 2006, 384 səh.
111. Xəlilov Yunis. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının preambulası və ümumi müddəalarının şərhi. Bakı : Qanun, 2007. - 248 s.
112. Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu. Elmi-texniki tərəqqi: Bu gün və sabah. B.: Azərnəşr, 1988.- 134  s. 
113. İqtisadi nəzəriyyə . B.: Çaşıoğlu, 2001.- 692 s.
114. İzahlı iqtisadi terminlər lüğəti. 1-ci cild. "Nurlan" nəşriyyatı, Bakı, 536 səh., 2005.
115. İzahlı iqtisadi terminlər lüğəti. 2-ci cild. "Nurlan" nəşriyyatı, Bakı, 546 səh., 2005.
116. İbrahimov İrşad.  Vətəndaş və tarix : tarixin olaylarında. Bakı : Qanun , 2009. - 720 s.
117. Qaraqızı Ulduzə. Azərbaycan filmlərinin yaranma tarixindən. II kitab. B.: “E.L”, 2010.-664 səh
118. Qasımov, Ədalət. Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası: XX əsrin 70-80-ci illəri. Bakı: Təhsil, 2009. - 320 s.
119. Qocayev Əkbər. Bayramlar və tarixi günlər / Ə. Qocayev; red. R. İsmayılov.- B.: Altun kitab, 2006.- 152 s.
120. G. Gənciyev, İ. Mehrəliyev. Ölkəşünaslığın əsasları. “Nurlan” nəşriyyatı, 2001, 347 səh.
121. Məmmədov Hikmət Baba oğlu. Azərbaycan Respublikasının müasir dünya siyasətində yeri və rolu. Bakı, 2009.- 329 s.
122. Məmmədov Nüsrəddin, Məhərrəmov Amil və b. Azərbaycan iqtisadiyyatı,  Bakı: Azərnəşr, 2011, 522 səh.
123. Mahmudov Yaqub. Azərbaycanlılar: etnik-siyasi tarixə ümumi baxış, Azerbaijanis: a view on ethno-political history, Азербайджанцы : взгляд на этнополитическую историю. AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. - Bakı : Aspoliqraf, 2008. - 60 s.
124. Mahmudov Yaqub. Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi .Bakı.: Təhsil, 2005.- 140 s.
125. Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi . Bakı : Sabah, 2010. - 876 s.
126. Mərdanov Misir Cumayıl oğlu. Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri. Bakı: Çaşıoğlu, 2001.- 272 s.
127. Məmmədov Zahid. Pul. Kredit. Banklar.  B.: Qanun, 2009.- 220 s.
128. Məmmədov Zakir. Azərbaycan fəlsəfi tarixi. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006, 328 səh. (Saytın "Fəlsəfə" bölməsinin hazırlanmasında əsasən bu mənbədən istifadə olunmuşdur).
129. Məmmədov Q.Azərbaycanda aqrar islahatlar.B. :2011.-352 səh
130. Meybullayev Məmməd. Mikroiqtisadiyyata giriş. B.: 2010.-398 səh.
131. Müasir Azərbaycan dili. B.: “Çıraq”, 2010.-352 səh
132. Namazov Qara. Azərbaycan aşıq sənəti. B.: Yazıçı, 1984.- 190 s.
133. Nəbibəyli Ziyadxan. Beynəlxalq hüquq, idarəçilik və iqtisadiyyat. B.-2010.- 295 s.
134. Nəzirli Şəmistan. Güllələnmiş Azərbaycan generalları.  B.: Kooperasiya, 2006.- 624 s.
135. Nəbiyev Azad. Azərbaycan folklorunun janrları. Bakı: BDU nəşri, 1983, 92 səh.
136. Nəbiyev Azad. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı. (Azərb. dilində) I kitab. ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, 2001, 678.
137. Nəbiyev Azad. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı. II hissə. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, «Nurlan», 2006, 685 s.
138. Pirquliyeva Qənirə Əli qızı. Numizmatikanın əsasları . Bakı: Nafta-Press, 2009.- 168 s.
139. Piriyev Vaqif Ziyəddin oğlu. Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası . B.: Müəllim, 2006.-84 s.
140. Sadıqov Səid Həsən oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixindən. Bakı, 1995.- 144 s.
141. Sabir Rəhimov. Turizm-ekskursiya işinin təşkili.  “Mütərcim” nəşriyyatı, 2004, 312 səh.
142. Tapdıqoğlu N. Azərbaycan faciələrinin təqvimi. B.: “MBM”, 2010.-315 səh.
143. Tağıyeva Röya. Azərbaycan xalçası. B.: “Elm”, 2007.-150 səh.
144. Vəlidi Əhməd Zəki. Azərbaycan tarixi coğrafiyası. B.: “Təhsil”, 2009.-112 səh.
145. Z. Eminov. Coğrafiya . “Çıraq” nəşriyyatı, 2005, 653 səh.
146. Zemfira Səfərova. "Azərbaycanın musiqi elmi (XIII-XX əsrlər)". Bakı, Azərnəşr, 2006, 544 səh.Oxunub: 520840