Baş səhifə    » Məhəmməd Füzuli    »   

Məhəmməd Füzuli

  

Məhəmməd Füzuli (1494-1556) - orta əsr Azərbaycan türk şairi və mütəfəkkiri.


Azərbaycan-Türk ədəbiyyatı tarixində divan janrının ən möhtəşəm nümayəndələrindən biri.
Füzuli Azərbaycanda məşhur olan türk mənşəli Bayat tayfasındandır. O, Nəsimidən sonra ana dilimizdə yaranmış şerin ən gözəl nümunələri olan əsərləri ilə ədəbi-bədii dilimizi yeni yüksəkliklərə qaldırmış, klassik Azərbaycan, habelə digər türk xalqlarının poeziyasına qüvvətli təsir göstərmiş, ədəbi məktəb yaratmışdır. Onun əsərləri Təbrizdə, Bakıda, İstanbulda, Ankarada, Qahirədə, Daşkənddə, Buxarada, Aşqabadda dəfələrlə nəşr edilmiş, dünya şərqşünasları tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.

Əsərləri

• Leyli və Məcnun
• Səhhət və Mərəz
• Rindü Zahid
• Hədiqətüs-Süəda
• Mətləül etiqadOxunub: 481496