Baş səhifə    » RƏSSAMLIQ    » Qrafika    » Qrafika ustaları   

Qrafika ustaları

  

Qəzənfər Xalıqov (1898-1981)
Qəzənfər Xalıqov Azәrbaycan Dövlәt Rәssamlıq Texnikumunda təhsil almışdır. "Molla Nəsrəddin" jurnalında karikaturaçı kimi çalışmışdır. Həmçinin teatr və kino dekorativ sənətkarı kimi fəaliyyət göstərmişdir, qrafika ilə məşğul olmuşdur. 1973-cü ildən Azərbaycan Xalq rəssamıdır.

İsmayıl Axundov (1907-1969)
İsmayıl Axundov 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbini bitirdikdən sonra Moskva Poliqrafiya İnstitutunun nəşriyyat fakültəsinə daxil olmuşdur. 1932-ci ildən Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatın qrafika bürosuna rəhbərlik etməyə başlamışdır.
İ. Axundov 1937-ci ildən 1940-cı lə qədər Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin direktoru, 1940-cı ildən Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru və baş rəssamı olmuşdur.
O, 1937-ci ildən M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrında və respublikanın başqa teatrlarında işləmiş, bir sıra tamaşalara tərtibat vermişdir. C. Cabbarlının «Yaşar» (1932 - 1933), M. F. Axundovun «Hacı Qara» (1938), S. Vurğunun «Vaqif» (1938), A. N. Ostrovskinin «Günahsız müqəssirlər» (1943) İ. Axundovun ən yaxşı işlərindəndir.
O, siyasi plakat sahəsində də geniş fəaliyyət göstərmiş, xüsusilə Böyük Vətən müharibəsi illərində «Agit-pəncərə» üçün 100-dən artıq antifaşist plakat çəkmişdir. İ. Axundov 1952-ci ildən satirik «Kirpi» jurnalında əməkdaşlıq etmişdir.
İ. Axudov Ümumittiaq Kənd Təsərrüfatı Sərgisində Azərbaycan SSR pavilyonunun baş rəssamı olmuşdur. Bir sıra yubiley sərgilərinin bədii tərtibatı da İ. Axundova təpşırılmışdır.
Təsviri incəsənət sahəsindəki xidmətlərinə görə ona Azərbaycan SSR Əməkdar incəsənət xadimi (1940), SSRİ Dövlət mükafatı layreatı (1944), Azərbaycan SSR Xalq rəssamı kimi (1960) fəxri adlar verilmiş, «Şərəf nişanı» və “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni ilə (1967) təltif olunmuşdur.
O, bir neçə il Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri və məsul katibi vəzifəsində çalışmış, Bakı şəhər sovetinin, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı olmuşdur.

Ələkbər Rzaquliyev (1903-1974)
Ələkbər Rzaquliyev Azərbaycan məişətinin xarakterik səhnələri təsvir olunan boyakarlıq əsərləri çəkmişdir («Azərbaycanlı qadın», 1926; «Pəhləvanlar», 1926; «Mollaxana», 1927).
Rzaquliyev qrafika sahəsində daha geniş fəaliyyət göstərmiş, «Köhnə Bakı» silsiləsi (1958-72), «M. Ə. Sabir» (1963), «Bakılılar Berlində» (1968), «V. İ. Lenin və Azərbaycan rəhbərləri» (1970), «Çaybecərənlər» (1972), «Azərbaycan madonnası» (1973) və s. linoqravüralar yaratmışdır.
Əsərləri Şərq Xalqları İncəsənəti Muzeyi (Moskva), R. Mustafayev ad. Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi, Azərbaycan Dövlət Şəkil Qalereyası və digər muzeylərdə saxlanılır

Maral Rəhmanzadə (1916-2008)
Maral Rəhmanzadə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Texnikumunda (1930-1933) və Moskva Rəssamlıq İnstitutunda (1934-1940) təhsil almışdır.
Dəzgah rəsmləri silsilələrində ("Azərbaycan qadını keçmişdə və indi", 1940, "Qadınlar müharibə illərində", 1942) Azərbaycan qadınlarının həyatı öz əksini tapmışdır.
Kitab qrafikası sahəsində də geniş fəaliyyət göstərmiş, bədii əsərlərə illüstrasiyalar çəkmişdir. Bir sıra xarici ölkələrdə olmuş, həmin ölkələrin həyatından silsilə qravüralar yaratmışdır ("Çexoslovakiyada", 1959-1960).
Əsərləri xarici ölkələrdəki incəsənət sərgilərində (İngiltərə, Fransa, İtaliya, Yaponiya, Avstraliya, Belçika, Suriya, Livan və s.) nümayiş etdirilmişdir. Dəfələrlə Moskvada, Bakıda və Azərbaycanın digər şəhərlərində, eləcə də Şri-Lankada (1958), Kubada (1964) və İranda (1991) fərdi sərgiləri göstərilmişdir. Əsərləri Tretyakov qalereyası (Moskva), R.Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi, Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyası və s. muzeylərdə, ABŞ və İngiltərədə şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır. Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni, "Şərəf nişanı" ordeni, Azərbaycanın "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilmişdir.

Cəmil Müfidzadə
Cəmil Müfidzadə Xarkov Rəssamlıq İnstitutunda təhsil almışdır. 1957-ci ildən müxtəlif miqyaslı sərgilərin iştirakçısıdır. Milli təsviri sənətin inkişafındakı xidmətlərinə görə Respublikanın Əməkdar (1982) və Xalq rəssamı (2002) fəxri adlarına layiq görülmüşdür. Hazırda Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında “Qrafika” kafedrasının müdiridir.Oxunub: 426795