Baş səhifə    » DİL    » Azərbaycan dilinin qrammatikası    » Frazeologiya   

Frazeologiya

  

Frazeoloji birləşmələr nitqə ifadəlilik, obrazlılıq gətirən, fikri ifadəli edən dil vahidlərindəndir. Belə birləşmələrə  sabit birləşmələr də deyilir. Bir qayda olaraq, frazeoloji birləşmələr məcazi mənalı olur. Məsələn: ürəyi düşmək, qəlbinə toxunmaq, özündən çıxmaq, zəhləsi getmək, burnunu sallamaq və s.
Frazeoloji  birləşmələr bir sözə bərabər olan biləşmələrdir.
Ümumilikdə frazeoloji birləşmələrin əsas xüsusiyyətləri bunlardır:
1. Frazeoloji birləşmələrin tərkibi dəyişməz olur. 
2. Bu ifadələr dildə hazır şəkildə mövcud olur.
3. Frazeoloji birləşmələrin tərkibinə daxil olan sözlər öz ilkin həqiqi mənalarını itirir və ylnız məcazi mənada işlənir. 
4. İki və daha artıq sözdən ibarət olurlar. 
5.  Frazeoloji birləşmələr bütöv leksik vahidlərdir, lüğətlərə düşürlər.
6. Əksəriyyəti bir sözlə ifadə oluna bilirlər. 
7. Tərkib hissələrinə ayrılmadan bütöv bir cümlə üzvü olurlar.Oxunub: 106977