Baş səhifə    » SƏHİYYƏ    » Həkimlər    » Mustafa Topçubaşov   

Mustafa Topçubaşov

  

Cәrraһ, ictimai vә dövlәt xadimidir. Azәrbaycan Elmlәr Akademiyasının ilk һәqiqi üzvlәrindәn biri (1945), SSRİ Tibb Elmlәri Akademiyasının akademiki (1960), Azәrbaycan әmәkdar elm xadimi (1940), Sosialist Әmәyi Qәһrәmanıdır (1975). Stalin mükafatı laureatı (1943), Azәrbaycan Elmlәr Akademiyasının vitse-prezidenti olmuşdur (1951-56 vә 1969-81). Kiyev Universitetinin tibb fakültәsini bitirdikdәn sonra (1919) Naxçıvan vә Bakı xәstәxanalarında cәrraһlıq etmiş, 1930 ildәn N. Nәrimanov adına Azәrbaycan Dövlәt Tibb İnstitutunda cәrraһiyyә kafedrasının müdiri, Eksperimental Tibb İnstitutunun direktoru olmuşdur.
M. Topçubaşovun musiqiyә olan sonsuz marağı onu dahi bəstəkar Ü.Hacıbәyov ilә yaxın dost etmişdi. Ü.Hacıbәyov onu «tәbabәtin filosofu vә bәstәkarı» adlandırırdı. Ü.Hacıbәyovun mәslәһәti ilә Topçubaşov bәzi cәrraһiyyә әmәliyyatlarını musiqinin müşayiәti ilә keçirmiş vә bunun olduqca faydalı olduğunu dәfәlәrlә qeyd etmişdi.
Oxunub: 480966