Baş səhifə    » İNCƏSƏNƏT    » Azərbaycanın muzey eksponatları    » Qədim pullar   

Qədim pullar

  


Aşağıda adları sadalanan maddi mədəniyyət nümunələrini səhifənin sonundakı “Yazıya aid fotolar” bölümündən sıra nömrəsinə uyğun olaraq izləyə bilərsiniz:

1. Tetradraxma, gümüş
2. Dirhəmlər (erkən, sikkə (qəlim)) (pul, metal kəsmək üçün), gümüş
3. Dirhəm (gec sikkə), gümüş
4. Tetradraxma, gümüş
5. Tetradraxma, gümüş
6. Tetradraxma, gümüş
7. Aures, qızıl
8. Makidoniya, Makidoniyalı Aliksandr (e.ə 336-323-cü illər), tetradraxma, gümüş
9. Frankiya, Lisimax (e.ə 323-281-ci illər), tetradraxma, gümüş
10. Selevkiya, VII Antiox (e.ə.138-129-cu illər), tetradraxma, gümüş
11. Pont, VI Mitridat (e.ə. 121-63-ci illər) tetradraxma, gümüş
12. Parfiya, III Artaban (e.ə. 10-38-ci illər), dirhəm, gümüş
13. Baktriya, Evkratid (e.ə. 171-155-ci illər) tetradraxma, gümüş
14. Afina, anonim (e.ə III əsr), tetradraxma, gümüş
15. Rim, Avqust (e.ə 27-ci il), dinar, gümüş
16. Sasani, II Xosroy (591-628 illər), NAXÇ, 27 il, dirhəm, gümüş
17. Sasanid, Buran (630-631-ci il), NAXÇ, 27-ci il, dirhəm, gümüş
18. Ərəb Xilafəti, anonim, Arran, 89-ci il, dirhəm, gümüş
19. Ərəb Xilafəti, anonim, Azərbaycan, 168-ci il, dirhəm, gümüş
20. Sasani, II Varaxran (276-293-ci illər), dirhəm, gümüş
21. Vizantiya, II Feodosi (408-450-ci illər), solid, qızıl
22. Vizantiya, İraklı və İraklı Konstantin (610-641-ci illər), qeksaqramma, gümüş
23. Canişin Omayad, Ubaydulla (673-683-ci illər), 62-ci il, dirhəm, gümüş
24. Canişin Omayad, Əl-Həccac (695-703-ci illər), 108-ci il, dirhəm, gümüş
25. Şirvanşah, II Yazid (991-1027-ci illər), Əl-Yazid, dirhəm, gümüş
26. Şirvanşah, I Manuçexr (1027-1034-cü illər) dirhəm, gümüş
27. Şirvanşah, Abu-Mansur Əli (1034-1044-ci illər), dirhəm, gümüş
28. Şirvanşah, anonim, Əl-Yazidinin, 150-ci il, mis
29. Sacilər, Əl-Əfşin (889-901-ci illər), Bərdə, 285-ci il, dirhəm, gümüş
30. Sacilər, Daysam (934-954-ci il), Azərbaycan, 341-ci il, dirhəm, gümüş
31. Sacilər, Mufliq (?-932-ci il), Ərdəbil, 320-ci il, dirhəm, gümüş
32. Salarilər, Nux və Vaxsudan (965-?-ci il), Ərdəbil, 355-ci il, dirhəm, gümüş
33. Şəddadilər, Şavir (1094-1067-ci il) Gəncə, 443-cü il, dirhəm, gümüş
34. Şirvanşahlar, Şahanşax (1196-1199-cu il), mis
35. Şirvanşahlar, III Manuçerx (1120-1160-ci il), mis
36. Şirvanşahlar, Qərşasb (1204-1225-ci il), mis
37. Azərbaycan və Aran Səlcuq canişinləri, Qara-Sünkür (?-1141-ci il), dirhəm, mis
38. Azərbaycan və Aran Səlcuq canişinləri, Cavli (1141-1146-ci il), dirhəm, mis
39. Azərbaycan və Aran Səlcuq canişinləri, Xasbəy (1141-1146-ci il), dirhəm, mis
40. Eldəgizlər, İldegiz (1136-1175-ci il) dirhəm, mis
41. Eldəgizlər, Qızıl Arslan (1186-1191-ci il) dirhəm, mis
42. İldegizlər , Əbu Bəkir (1211-1225-ci il), dirhəmlər, mis
43. İldegizlər, Üzbək (1210-1225-ci il), dirhəm, mis
44. Ak-sunkuridlər, Körpə-Arslan (174-1208-ci il), mis
45. Bişkinilər, Bişkin (1155-1210-ci il), mis
46. Bişkinilər, Mahmud (1210-1231ci il), dirhəm, mis
47. İldeqizilər vassalı, İlkafşat, mis
48. İldegizilər vassalı, Manklı (?-1215-ci il), dirhəm, mis
49. İldegizilər vassalı, Dərbənd maliki (XII-XIII əsr) mis
50. Çinqızlər, anonim, Təbriz, 659-ci il, dirhəm, gümüş
51. Xulaqilər, Xulaqi (1256-1265-ci il), 661-ci il, dirhəm, gümüş
52. Xulaqilər, Xudabəndə Məhəmməd (1304-1316-ci il), Naxçıvan 704-cü il, dirhəm, gümüş
53. Xulaqilər, Əbu-Səid (1316-1335-ci il), Bərdə, 721-ci il, dirhəm, gümüş
54. Müzəffərilər, Şah-Şüdja (1359-1384-ci il) Naxçıvan, 704-ci il, dirhəm, gümüş
55. Cuçilər, Toxtamış (1376-1391-ci il), Şabran, 789-cu il dirhəm, gümüş
56. Cəlarilər, Hüseyn (1375-1382-ci il), Bakı, Bazar, Qara-ağac, Qar-qar, Şabran, 777-781-ci il, dirhəmlər, gümüş
57. Teymurilər, Şaxrux (1404-1447-ci il), Astara, 840-ci il, tənqa, gümüş
58. Qaraqoyunlu. Qara-Yusif (1410-1420-ci il) Urmi, tənqa, gümüş
59. Qaraqoyunlu. Cahan-şax (1437-1467-ci il), 868-ci il, tənqa, gümüş
60. Ağqoyunlu, Rüstəm (1491-1496-ci il), Ərzəncan, 900-ci il, tənqa gümüş
61. Ağqoyunlu, Məhəmməd (1500-1501-ci il), tənqa gümüş
62. Ağqoyunlu, Alvənd (1499-1502-ci il), tənqa gümüş
63. Şirvanşahlar, Fərrux-Yassar (1462-1502-ci il), Şamaxı, 891, tənqa, gümüş
64. Səfəvilər, I İsmayıl (1502-1524-cü il), Ordu, 913-cü il, 10 şah, gümüş
65. Səfəvilər, I İsmayıl (1502-1524-cü il), Təbriz, əşrəfi, qızıl
66. Səfəvilər, I İsmayıl (1502-1524-cü il), Gəncə, 2 şah, gümüş
67. Səfəvilər, I İsmayıl (1502-1524-cü il), Xərat, 916-cı il, 4 şah, gümüş
68. Səfəvilər, II İsmayıl (1576-1578-cü il), Şamaxı, 984-cı il, 2 şah, gümüş
69. Səfəvilər, Məhəmməd Xudabəndə (1578-1587-ci il), Ordubad, 892-ci il, Məhəmmədi, gümüş
70. Səfəvilər, I Hüseyn (1694-1722-ci il), Təbriz, 1128-ci il, pəncşahlar, gümüş
71. Səfəvilər, I Hüseyn (1694-1722-ci il), Naxçıvan 1130-cu il, abbasi, gümüş
72. Əfşarilər, Şaxrux (1748-1796-ci il), Gəncə, 1163-cü, abbas, gümüş
73. Baburilər, Məhəmməd-şah (1719-1748-ci il), Atava, 1131-ci il, rupiya, gümüş
74. Naxçıvan xanı, anonim, Naxçıvan, 1190-cı il, abbasi, gümüş
75. Qarabağ xanı, anonim, Pənahabad, 1199-cu il, abbasi, gümüş
76. Gəncə xanlığı, anonim, Gəncə, 1189-cu il, abbas, gümüş
77. Gəncə xanlığı, anonim, Gəncə, 1189-cu il, 1/2 abbasi və abbasi, gümüş
78. Gəncə xanlığı, anonim, Gəncə, 1189-ci il, fulis, mis
79. Şəki xanlığı, anonim, Şəki, 1123-ci il, abbasi, gümüş
80. Şəki xanılığı, anonim, Nuxa, fulus, mis
81. Şəki xanlığı, anonim, Şəki 1207-ci il, 1/2 abbasi, gümüş
82. Şirvan xanlığı, anonim, Şamaxı, 1189-ci il, abbasi, gümüş
83. Bakı xanlığı, Bakı, fulusı, mis
84. Quba xanlığı, Quba, 1223-ci il, abbasi, gümüş
85. Dərbənd xanlığı, Dərbənd, abbasi, gümüşOxunub: 400536